obwieszczenia o licytacji nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9.03.2018 r. o godz. 9.00 w Sali Nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce , ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:

 

P I E R W S Z A                L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Górki 15C/12 stanowiącej własność dłużnika:

Błaszczyńska Patrycja

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nr PO1P/00251417/4 .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 354.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania to jest kwotę: 265.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 35.400,00 zł w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasza Dykiera najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 8.03.2018 r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika : PKO BP I O Poznań nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 8.03.2018 r.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------